ابزار دستگاه تصفیه آب

آچار مدل(1) سفید

.

آچار مدل(2) سفید

.

آچار مدل(3) مشکی

.

آچار مدل(4) شیری

.

شیلنگ 1/4 D103

شیلنگ یک بر چهارم وظیفه اتصال بین قطعات را به عهده دارد .

TDS متر

منظور از TDS کل مواد جامد محلول در آب است که برابر مجموع غلظت همه یون‌های موجود در آب می‌باشد. مواد محلول در آب ممکن است از نظر ماهیت «‌آلی‌» یا «‌معدنی‌» باشند  مواد غیر...

ابزار دستگاه تصفیه آب

ابزار دستگاه تصفیه آب