توضیحات

وظیفه این قطعه، قطع آب ورودی به دستگاه هنگامی که پمپ دستگاه به هر دلیلی خاموش باشد.