توضیحات

جهت اتصال مرحله 6 (مینرال) به پست کربن دو عدد بست به هم متصل می‌شوند.