دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی
دستگاه تصفیه آب خانگی

انواع مختلف دستگاه های تصفیه آب خانگی تولید شده توسط شرکت دلفین دریای آرام

انواع مختلف دستگاه های تصفیه آب خانگی تولید شده توسط شرکت دلفین دریای آرام

مدل 6 مرحله ای، پایه بدون گیج، میکس دار
مدل 6 مرحله ای، پایه بدون گیج، میکس دار
مدل 6 مرحله ای پایه دار، بدون گیج و میکسر
مدل 6 مرحله ای پایه دار، بدون گیج و میکسر
مدل 5 مرحله ای، بدون پایه بدون گیج، میکس دار
مدل 5 مرحله ای، بدون پایه بدون گیج، میکس دار
مدل 5 مرحله ای، بدون گیج و میکسر
مدل 5 مرحله ای، بدون گیج و میکسر
مدل 6 مرحله ای، بدون پ دارای میکسر، بدون گیج
مدل 6 مرحله ای، بدون پ دارای میکسر، بدون گیج
مدل 6 مرحله ای، بدون پایه
مدل 6 مرحله ای، بدون پایه
مدل کیسی
مدل کیسی
مدل 5 مرحله ای، پایه 103
مدل 5 مرحله ای، پایه 103
مدل 5 مرحله ای، پایه 102
مدل 5 مرحله ای، پایه 102
مدل 6 مرحله ای، پایه  102
مدل 6 مرحله ای، پایه 102
مدل 6 مرحله ای، پایه 101
مدل 6 مرحله ای، پایه 101
مدل 5 مرحله ای، پایه 101
مدل 5 مرحله ای، پایه 101
مدل 6 مرحله ای، پایه بدون گیج، میکس دار
مدل 6 مرحله ای، پایه بدون گیج، میکس دار
مدل 6 مرحله ای پایه دار، بدون گیج و میکسر
مدل 6 مرحله ای پایه دار، بدون گیج و میکسر
مدل 5 مرحله ای، بدون پایه بدون گیج، میکس دار
مدل 5 مرحله ای، بدون پایه بدون گیج، میکس دار
مدل 5 مرحله ای، بدون گیج و میکسر
مدل 5 مرحله ای، بدون گیج و میکسر
مدل 6 مرحله ای، بدون پ دارای میکسر، بدون گیج
مدل 6 مرحله ای، بدون پ دارای میکسر، بدون گیج
مدل 6 مرحله ای، بدون پایه
مدل 6 مرحله ای، بدون پایه
مدل کیسی
مدل کیسی
مدل 5 مرحله ای، پایه 103
مدل 5 مرحله ای، پایه 103
مدل 5 مرحله ای، پایه 102
مدل 5 مرحله ای، پایه 102
مدل 6 مرحله ای، پایه  102
مدل 6 مرحله ای، پایه 102
مدل 6 مرحله ای، پایه 101
مدل 6 مرحله ای، پایه 101
مدل 5 مرحله ای، پایه 101
مدل 5 مرحله ای، پایه 101