کاتالوگ 2010-2011 محصولات صنعتی دلفین دریای آرام

قسمت های مختلف این کاتالوگ عبارتند از:

– مقدمه (آشنایی با فرایند اسمز معکوس)

– کاربردهای اسمز معکوس

– سیستم های تصفیه اسمز معکوس صنعتی

– آشنایی با فرایندهای غشایی

– مزایای استفاده از فرایندهای غشایی

– آشنایی با غشاهای نیمه تراوا

– مزایای استفاده از غشاهای نیمه تراوا

– معرفی محصول صنعتی RO/BW-D110

– اطلاعات تماس و …