اهداف زیر را برای کنترل کیفی آب آشامیدنی باید در نظر گرفت :

1- کشف بموقع هر کونه تغییر در کیفیت آب آشامیدنی .

2- تشخیص بموقع هر گونه تغییر در کیفیت آب آشامیدنی .

3- تشخیص آبهایی که در سیستم آبرسانی از کیفیت استاندارد مورد نظر برخوردار هستند.

4- تشخیص نقاط بامناطق آلوده (درصورت وجود) بخصوص درمواقع اپیدمی .

5- تعیین دامنه تاثیر آبهای آلوده ای که به منابع آب آشامیدنی افزوده میشوند.

6- تعیین میزان آلودگی در آب.

7- ارزیابی میزان تاثیر اقداماتی که در جهت بهبود کیفیت انجام میگیرد.

8- تدوین دستورالعمل یا استاندارد برای آب با مصارف مختلف بهداشتی.

9- تدوین ضوابط ومقرارت درزمینه کیفیت وکمیت آب آشامیدنی.

10- اقدامات کنترلی برای رفع یا پیشگیری از آلودگی آب آشامیدنی.

11- اقدامات هشدار دهنده در مواقع ضروری.