قطع شدن آب خروجی می تواند دلایل متعددی داشته باشد، از جمله این دلایل عبارتند از:

احتمال اول: شیر ورودی بسته است
راهکار: شیر را باز کنید

………………………………………………..

احتمال دوم: شیر قطع روی تانک در حالت بسته است

راهکار: شیر را باز کنید

………………………………………………..

احتمال سوم: فشار هوا در منبع تحت فشار مناسب نیست

راهکار: فشار هوا را بوسیله گیج اندازه بگیرید اگر بین 10 تا 12  نبود آنرا تنظیم کنید

………………………………………………..

احتمال چهارم: شیر برقی خراب است

راهکار: شیر برقی را تست کنید

………………………………………………..

احتمال چهارم: فیلتر های پیش تصفیه کیپ شده اند

راهکار: فیلترها را تعویض کنید

………………………………………………..

احتمال پنجم: گرفتگی شیر برداشت روی سینک

راهکار: گرفتگی را برطرف کنید

………………………………………………..

احتمال ششم: ممبران دستگاه کیپ شده است

راهکار: ممبران را تعویض کنید ، اگر ممبران زود تر از موعد کیپ شده است علت را بررسی کنید

………………………………………………..

احتمال هفتم: پمپ فشار لازم را تامین نمی کند

راهکار: فشار پمپ را به وسیله گیج اندازه بگیرید ، اگر از  100   کمتر بود آنرا تعویض کنید