معرفی انواع بازدارنده رسوب در دستگاه اسمز معکوس

قسمت های مختلف این کاتالوگ عبارتند از:

– مقدمه

– معرفی شرکت

– معرفی رسوب گیر ممبران R60

– معرفی رسوب گیر ممبران R80

– معرفی رسوب گیر ممبران R81

– کاربردها، مشخصات، نحوه ی مصرف، بسته بندی و موارد ایمنی

– اطلاعات تماس